Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy mającą na celu zrozumienie i zmianę tych obszarów przeżywania lub doświadczania, które sprawiają trudność i powodują cierpienia. Zmiana dokonuje się poprzez analizę nie tylko doświadczanych problemów, ale także poprzez omawianie potrzeb, motywów zachowania oraz przeżywanych emocji. W czasie trwania terapii osoba ma szansę lepiej poznać siebie – odkryć obszary dotąd nieznane, co prowadzić ma do lepszego radzenia sobie z trudnościami oraz do wydobycia osobistego potencjału. Psychoterapia ma również służyć budowaniu i rozwijaniu dojrzałej osobowości.

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest proces kwalifikacji pacjenta do tej formy pomocy. Kwalifikacja polega na spotkaniach o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym. Spotkania te mają na celu ustalenie czy jestem w stanie pomóc osobie, która się do mnie zgłasza, czy też właściwsze dla niej byłoby przekierowanie jej do konkretnego ośrodka bądź do innego terapeuty. Pierwsze spotkania mają również na celu postawienie wstępnej orientacyjnej diagnozy psychoterapeutycznej. W ich trakcie pacjent może też rozpoznać, czy jestem dla niego odpowiednim psychoterapeutą – jest to istotne z tego względu, że dobra relacja terapeutyczna jest warunkiem efektywności terapii.

Proces kwalifikacji to zazwyczaj kilka spotkań, po czym następuje zakwalifikowanie do psychoterapii. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii, na pierwszych sesjach wspólnie ustalane są zasady spotkań oraz ich cele – jest to proces zawierania kontraktu terapeutycznego. Wzór zawieranego pisemnie kontraktu.

Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wstępnej diagnozy. Cały proces psychoterapii objęty jest zasadą poufności.

Sesje konsultacyjno-diagnostyczne

Czas trwania: 60 minut.

Cena: 170 zł

Ilość spotkań: 3-4 sesje

Sesje psychoterapii

Czas trwania: 50 minut.

Cena: 150 zł